Vårt ansvar

Hos oss på Vinga of Sweden är kvalitet mer än bara en bra produkt, fin förpackning och den glädje och minnen vi hoppas våra mottagare känner och skapar när de får en vara från oss. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa att de anställda i fabrikerna som tillverkar våra produkter arbetar under säkra, rättvisa, lagliga och humana förhållanden. Om att hela tiden leta efter nya miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld. Genom vårt CSR arbete arbetar vi mot att minimera alla negativa effekter från verksamheten och maximera de positiva. Vår långsiktiga vision är att i framtiden enbart skapa positiva effekter på miljön såväl vår sociala samvaro.

Vinga är sedan början av 2015 medlemmar  i BSCI (Business Social Compliance Initiative) som är är ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. 

Vingas Code of Conduct  |  Sammanfattad Code of Conduct

 

BSCI

BSCI (Business Social Compliance Initiative), är ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag och egna revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur väl de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner.

www.bsci-intl.org

 


UN Global Compact är världens största initiativ för hållbarhetsfrågor för företag. Målsättningen är att arbeta mot en global hållbar ekonomi som ger bestående fördelar för människor, samhällen och marknader. UN Global Compact har satt upp 10 principer som alla medlemmar måste efterleva. Ni kan läsa mer om de 10 principerna här. 

 

Sammarbeten & Certifieringar

 

ISO 9001 - Vinga of Sweden

ISO 9001

Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

ISO 14001 - Vinga of Sweden

ISO 14001

Ett miljöledningssystem hjälper oss att på ett systematiskt sätt arbeta med vår organisations påverkan på miljön och hitta kostnadseffektiva alternativ. På så sätt blir vår verksamhet både miljövänlig och mer lönsam. Med hjälp av den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001, kan organisationen identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

Ökotex Standard 100

ÖKO-tex 100 

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan certifieras: råa och färgade/förädlade garner, råa och färgade/förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade artiklar (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder, frottévaror, textila leksaker och mycket mer).

 

.

FTI - REPA

Från Regeringen införde producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

ISO 9001 - Vinga of Sweden

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för naturfiber. Standarden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan (leverantörskedjan). För att bli certifierad krävs det att fibrerna är ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och noggranna kontroller utförs genom hela processen. Man tar stor hänsyn till miljön i alla steg i tillverkningen.  Med denna certifiering garanterar leverantörerna att produkterna är tillverkade av minst 70-100 % ekologiskt material och att produktionen är ansvarsfull både miljömässigt och socialt. Kontroll och uppföljning av kraven sker en gång om året av en oberoende part. Vi arbetar för att mer och mer av våra textila produkter skall ha GOTS märkningen. 

www.global-standard.org

FAIRTRADE

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

www.fairtrade.se

 

.